Vedlikehold


STELL AV PIANOER
Alle pianoer og flygeler, uansett kvalitet og hvor mye de blir brukt, trenger vedlikehold. Den grunnleggende tanken både fra produsenten, pianostemmeren og utøverne(kjøperne) er at dette er en langsiktig investering og at det ved et regelmessig vedlikehold skal være mulig å opprettholde kvaliteten både på kort og lang sikt.

Vedlikeholdet består av stemming, - kontroll og justering av klaviatur, mekanikk (spilleverket) og pedaler, - vedlikehold og preparering av hammerfilt(intonering), - skifting av deler (filt, akslinger, røkne strenger m.m.) ved slitasje. For det gjennomsnittlige hjemmebruk av piano og flygel anbefales det å stemme minst 1 gang i året. Ved økt benyttelse, profesjonelt bruk (skoler, kirker, studio etc.) eller generelt høyere krav til stemmekvalitet er det normalt å stemme/kontrollere 2 - 4 ganger i året. For de høyeste krav til kvalitet f. eks konsert og plateopptak er det ofte ønskelig (og av og til nødvendig) med kontinuerlig aktiv medvirkning fra pianostemmer. Fire viktige faktorer når det gjelder stell og vedlikehold av pianoer og flygeler er: - klima, - bruken, - instrumentets kvalitet - og pianostemmerens kvalifikasjoner.

KLIMA
Det er avgjørende viktig at pianoer og flygler blir plassert og oppbevart i rom med normale stabile klimatiske forhold. D.v.s. en romtemperatur mellom 18 - 20 grader C og en relativ luftfuktighet mellom 40 - 60 %. De inneklimatiske forholdene, med svingninger i relativ luftfuktighet, er den enkeltfaktor som påvirker instrumentene mest. Svingningene oppstår som følge av veksling av årstider, innetemperatur/oppvarming og hvordan boligen/lokalet blir brukt. I vår del av verden er vi vant med at årstidene og været kan skifte brått og dramatisk, noe som gjør at de klimatiske betingelsene kan bli svært skiftende, også innendørs. Overgangen mellom mildt og temperert sommerklima til tørre og kalde vintre kan medføre store påkjenninger for pianoer og flygler.

Et piano eller flygel består for en stor del av levende materialer, hovedsakelig tre. Dette gjør at det trives best i et stabilt inneklima med jevn luftfuktighet og temperatur, beskyttet mot direkte sollys, trekk og kulde.

Tidligere var det snakk om at et piano p.g.a.kulde og fukt ikke måtte stå mot yttervegg. Den byggtekniske utviklingen med bl.a. isolering, og generelt høyere krav til klimakomfort og temperatur gjør at dette sjeldent eller aldri er noe problem lenger. Dagens utfordring er oftere at tette bygninger med moderne, effektiv oppvarming og ventilasjon blir for tørre om vinteren. Utover de mer kortsiktige klimaendringer, som et plutselig fall i temperaturen ved f. eks transport eller ekstremt høy luftfuktighet i noen timer ved tordenvær om sommeren, er det viktigere å få kontroll over de klimasvingningene som er relatert til årstidene og fyringssesongen. Enkelt sagt er det i de fleste tilfeller om å gjøre holde luftfuktigheten oppe om vinteren og nede om sommeren i rommet der pianoet eller flygelet står.

HVA KAN DU GJØRE FOR Å STABILISERE FORHOLDENE?
  • Plasser instrumentet i normale oppholdsrom. Unngå plassering eller lagring i kjeller, loft, garasje m.v. Unngå plassering direkte mot varmekilder, vinduer og ytterdører. Dersom pianoet må stå på gulvvarme kan det være nødvendig med isolasjon mellom gulv og instrument, og en sperre for å unngå luftgjennomstrømning innvendig i pianoet, eller alternativt å begrense bruken av gulvvarme der instrumentet står.

  • Anskaff et hygrometer, - gjerne et elektronisk med minnefunksjon. Få oversikt over situasjonen. Den relative luftfuktigheten bør ligge mellom 40 - 60 %.

  • Unngå langvarig høy innetemperatur om vinteren. Jo mer du fyrer jo tørrere blir det.

  • Unngå langvarig lufting i rommet der instrumentet er plassert, spesielt ved kaldt og klart vintervær eller lummert, fuktig sommervær. Lufting bør skje kort og effektivt.

  • Dersom man ønsker å kompensere med en luftfukter i vinterhalvåret, bør denne ha hygrostat og gjerne ha automatisk vannforsyning fra vannledningsnettet. Alternativt ved bruk av enklere typer må man være ekstra påpasselig med vannpåfylling, strømtilførsel og kontroll med hygrometer.

  • Dersom det ikke er mulig å holde de klimatiske verdiene innenfor akseptable grenser bør man vurder å bygge inn et klimaanlegg som er utviklet spesielt for piano og flygel.

  • Rådfør deg med din autoriserte pianostemmer som kan hjelpe deg med dette.


BRUKEN
Bruksmengden er også en viktig faktor å ta hensyn til. Ved regelmessig stemming vil fagmannen også samtidig foreta en kontroll av andre vitale funksjoner og de klimatiske forhold rundt instrumentet, og kan foreta de nødvendigekorreksjoner før det utvikler seg til alvorlige og av og til uoppretteligeskader. Hvor ofte man må utføre servicearbeid på mekanikk er avhengig av bruksmengden. Ved mye bruk kan dette være nødvendig å gjennomføre etter 3 - 5 år, og ved mindre bruk kanskje førstetter 10 - 20 år

KVALITETEN PÅ INSTRUMENTET
Generelt kan man si at instrumenter av høyere kvalitet tåler økt bruksmengde og klimatiske svingninger bedre enn instrumenter av rimeligere kvalitet. Noe som bidrar til lengre levetid og høyere musikalsk verdi for brukeren. Det er imidlertid viktig å være klar over at god og regelmessig service også er en forutsening for den toppytelse man forventer av kvalitetsinstrumenter.

PIANOSTEMMERENS KVALIFIKASJONER
En god pianostemmer trenger ikke nødvendigvis være spesielt musikalsk eller flink å spille piano. Men på samme måte som med f. eks pianister, musikkpedagoger og andre er det kombinasjonen av sitt spesielle talent og øving/praksis som teller. For pianostemmere betyr dette tusener og atter tusener av stemte instrumenter. Det er viktig at pianostemmeren har det nødvendige teoretiske grunnlaget i orden, gjerne gjennom skoler og kontinuerlig etterutdanning, men det er avgjørende at han eller hun kan håndtere stemmenøkkelen og utføre det praktiske arbeidet.